دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96

تغییر جدید شیوه نامه ارتقا اعضای هییت علمی در سال96. ..

ادامه...

img_yw_news
پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه های علم سنجی و پژوهشی و روش تحقیق در بهمن و اسفند 96

برگزاری کارگاه های علم سنجی و پژوهشی و روش تحقیق در بهمن و اسفند 96. ..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

آخرین فرصت ارایه مستندات پژوهشی برای ارتقا پایه

آخرین فرصت ارایه مستندات پژوهشی برای ارتقا پایه ..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

فاصله لازم بین ثبت و دفاع پایان نامه ها

فاصله لازم بین ثبت و دفاع پایان نامه ها ..

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۱ دی ۱۳۹۶

اعطای دو پایه تشویقی به اعضا هییت علمی

اعطای دو پایه تشویقی به اعضا هییت علمی ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن